Insättningsgarantin
Nordax sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du har rätt till ersättning för din sammanlagda kontohållning med upp till 1 050 000 kronor. Ersättningen gäller per kund och institut. Ditt insättningsskydd gäller således i kreditinstitutet NOBA Bank Group AB (publ), oavsett om du har sparkonton genom varumärkena Nordax eller Bank Norwegian. Om du har ett konto som du delar med en annan kontohavare så räknas varje person för sig. Ersättningen påverkas inte av om du har skulder till banken. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för dig inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information, se Riksgäldens hemsida.

Öppna konto

Steg 1/3 - Om mig

Välj...

Fullständigt namn och adress inhämtas från folkbokföringsregistret.

Nedan fält avser det bankkonto dit du kommer att göra uttag eller få pengarna vid avslut av ditt sparkonto.

Våra sparkonton

Sparkonto Xtra

 • Sparbelopp: 10 000 kr - 1 050 000 kr
 • Ränta: 3,50%*
 • Antal uttag: obegränsat.
 • Inga dolda avgifter.

* Gör du uttag så att totalt insatt belopp blir mindre än 10 000 kr sänks räntan till 0,35% på ditt Sparkonto Xtra. Räntan beräknas på vid var tid gällande kontobalans och aktuell räntesats.


Sparkonto Smart

 • Sparbelopp: 0 kr - 1 050 000 kr
 • Ränta: 3,85%
 • Antal uttag: 2 uttag per kalenderår*
 • Du kan endast ha ett aktivt Sparkonto Smart åt gången.
 • Inga dolda avgifter.

*Sparkonto Smart: Två (2) fria uttag per kalenderår tillåts. Ytterligare uttag medför att kontohavaren debiteras en uttagsavgift om för närvarande 2.00% av uttagsbeloppet. Uttagsavgiften kommer belasta kontosaldot såvida behållning på kontot, efter uttaget men innan uttagsavgiften har debiterats, uppgår till ett belopp som minst motsvarar uttagsavgiften. Om behållningen på kontot är lägre kommer uttagsavgiften, i dess helhet, belasta uttagsbelopp.


Fasträntekonto

 • Sparbelopp: 10 000 kr - 1 050 000 kr
 • Ränta 3,70% för 1 års bindningstid 3,10% för 2 års bindningstid
 • Inga dolda avgifter


Likvidkonto

 • Intjänad ränta samt innestående kapital från fasträntekonto betalas ut till detta konto vid bindningstidens avslut.
 • Ränta 3,50%
 • Antal uttag: Obegränsat
 • Inga dolda avgifter


Rörlig och fast ränta

Sparkonto Xtra, Likvidkonto och Sparkonto Smart har rörlig ränta. Räntan på dessa konton beräknas efter antal dagar och baseras på ett år med 365 dagar. Intjänad ränta sätts in på ditt konto vid årets slut eller då kontot avslutas.

Våra fasträntekonton erbjuder en fast ränta till ett eller två års bindningstid. Intjänad ränta och innestående belopp betalas ut efter bindningstiden utgång.

Insättningsgaranti

Nordax sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontohållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försätts i konkurs eller Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in. För mer information, se Riksgäldens hemsida.

Signera enkelt med BankID

Det är enkelt och tryggt att öppna ett sparkonto. Fyll i dina uppgifter och signera ansökan med ditt BankID.

 • Allmänna villkor
Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank