Visselblåsning

Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB strävar efter att upprätthålla en god affärskultur och motverka korruption och andra oegentligheter. Så kallade visselblåsare spelar en central roll för att värna om och främja viktiga värden i ett demokratiskt samhälle, såsom öppenhet och transparens.

Nordax Banks interna rapporteringskanal är ett led i organisationens arbete med att förebygga och upptäcka missförhållanden samt att skydda visselblåsare, som rapporterar om missförhållanden. Via Nordax Banks interna rapporteringskanal kan visselblåsare rapportera om missförhållanden och oegentligheter inom Nordax Bank, utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser.

De personer som skyddas genom visselblåsarlagen (Lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) är personer med ett till verksamheten så kallat arbetsrelaterat sammanhang. Det är fråga om arbetstagare eller andra personer som på ett eller annat sätt är verksamma i eller i anslutning till den verksamhet där missförhållandet förekommer. Det omfattar även deltidsanställda, arbetssökande och personer som avslutat sin anställning.

Rapportera öppet eller anonymt genom visselblåsarkanalen

Nordax Banks interna rapporteringskanal, är ett säkert system som tillhandahålls av den till Nordax Bank oberoende parten KPMG AB (”KPMG”). KPMGs Visselblåsartjänst är helt fristående från Nordax Banks intranät och externa webbplats och kan motta rapporter dygnet runt.

Den rapporterande personen kan välja att rapportera anonymt eller att framträda med sina personuppgifter. Ingen kontoregistrering behövs för att göra en rapport, men det underlättar vidare utredning av ärendet och/eller uppföljning av ärendets status. För att säkerställa den rapporterande personens anonymitet sparar KPMG inte IP-adresser eller annan metadata. Systemet skyddar även rapporten och eventuella uppgifter om den eller de personer vars identitet framgår i rapporten.

Rapporterande personer rapporterar via KPMG AB:s webbapplikation: https://wbreport.amo.kpmg.se/5566477286 eller via telefonsvar: 0771401670.

OBS: Visselblåsningskanalen inte är avsedd för att rapportera spam, bedrägeri eller dylika ärenden. För frågor gällande detta vänligen kontakta info@nordax.se.

En särskilt behörig handläggare hos KPMG tilldelas ärendet och kan därefter läsa/lyssna av rapporten. Enbart den eller de medarbetare som har tilldelats ett ärende i rapporteringssystemet kan läsa/lyssna av en rapport och korrespondens med den rapporterande personen.

Den rapporterande personen kan välja att vara anonym men det finns då risk för att informationen blir svårare att följa upp. Det finns en meddelandefunktion i webbapplikationen. När rapporterande personer skriver meddelanden i ett rapporterat ärende ser handläggaren av ärendet endast ärendets referensnummer som avsändare.

Visselblåsare ges möjlighet att rapportera externt till myndigheter som särskilt utsetts av regeringen. Avseende Nordax Bank är aktuell myndighet för extern rapportering Finansinspektionen.

Visselblåsare | Finansinspektionen

Extern rapportering inskränker inte visselblåsarskyddet, oavsett om rapporteringen avser en fråga som faller utanför myndighetens ansvarsområde eller inte.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med rapportering av missförhållanden är NOBA Bank Group AB (publ). Kontaktuppgifter och information om företrädare finns tillgängligt på under fliken Om Personuppgifter på Nordax hemsida.

Frågor?

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank