Om distans- och hemförsäljningslagen

Information om distansavtal

Information om distansavtalet

Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler trädde ikraft den 1 april 2005. Lagen innebär att du som konsument, innan du tecknar avtal på distans, har rätt till viss information. Att teckna avtal på distans innebär t ex att du köpt din finansiella tjänst via internet, e-mail eller vanlig post utan att fysiskt träffa den som säljer tjänsten. Den information du har rätt till framgår i sin helhet av de allmänna villkoren för respektive produkt eller tjänst som finns tillgängliga på denna webbplats. Nedan presenteras information som ingår i de allmänna villkoren för respektive produkt eller tjänst.

Produkter och tjänster

KAPITALKONTO, SPARKONTO, SPARKONTO XTRA, LIKVIDKONTO OCH FASTRÄNTEKONTO

Kapitalkonto, Sparkonto Sparkonto Xtra och Likvidkonto är inlåningskonton med rörlig ränta avsett för sparande. Likvidkontot öppnas automatiskt i samband med öppnande av Fasträntekontot. Till kontona finns för närvarande inga tilläggstjänster knutna och kontona kan endast användas för insättningar och uttag. Nordax tillämpar sin vid var tid gällande räntesats. Ränta på innestående medel beräknas för samtliga kalenderdagar under året och tillförs kontot vid varje årsskifte eller då det avslutas. Fasträntekonto är ett inlåningskonto med fast ränta avsett för sparande under en viss förbestämd löptid. Till Fasträntekontot finns för närvarande inga tilläggstjänster knutna och kontot kan endast användas för insättningar och uttag/överföringar i enlighet med de allmänna villkoren. Till varje Fasträntekonto finns ett anknutet Likvidkonto. Det är till Likvidkontot som intjänad ränta och innestående kapital flyttas till då fastränteperioden är slut. För Fasträntekontot gäller den räntesats som meddelats i samband med Fasträntekontots öppnande. Räntesatsen följer en räntetrappa baserad på behållningen på kontot. Ränta på innestående medel beräknas för samtliga kalenderdagar under året och tillförs kontot vid utgången av fastränteperioden.

Antalet insättningar är obegränsade för Kapitalkonto, Sparkonto Sparkonto Xtra och Likvidkonto. Från Kapitalkonto kan ett (1) kostnadsfritt uttag göras per kalenderår. Vid uttag därutöver utgår en uttagsavgift beräknat på uttaget belopp. Övriga konton har fria uttag. Uttag från Fasträntekontot under bindningsperioden innebär att kontot avslutas. Väljer du att avsluta Fasträntekontot innan fastränteperioden är slut går du miste om intjänad ränta. Nordax är i vissa fall skyldig att innehålla skatt på räntan för kontona. Avgifter för kontona utgår enligt Nordax vid var tid gällande prislista. Aktuell ränta och eventuell prislista finns att tillgå här på webbplatsen. Med kontoavtalet kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken påförs av eller betalas genom Nordax. För kontoavtalen och dess villkor tillämpas svensk rätt. Samtliga villkor och informationsmaterial tillhandahålls enbart på svenska och all kommunikation mellan parterna sker på svenska. Marknadsföringen av kontona följer svenska lagar och regler om marknadsföring.

Vid ingående av distansavtal har du rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar räknat från den dag avtalet ingicks, genom att inom denna tid lämna eller sända meddelande om detta till Nordax. Meddelandet kan lämnas muntligen eller skriftligen. Nordax ska då snarast, och senast inom 30 dagar från mottagandet av sådant meddelande, betala tillbaka de insatta medlen till ditt föranmälda utbetalningskonto. Om du utnyttjar din ångerrätt har Nordax rätt till ersättning för den avtalade tjänsten för den tid tjänsten nyttjats och för skäliga kostnader fram till dess att ångerrätten utövades. Ångerrätten gäller enbart det inledande kontoöppningsavtalet och inte enskilda tjänster som fullgörs av Nordax på din begäran under avtalstiden för detta avtal. Du har också rätt att omedelbart avsluta ditt konto. Om du väljer att avsluta ditt Fasträntekonto innan fastränteperioden är slut går du miste om intjänad ränta.

Lån

Kreditgivare är Nordax. Krediten är ett fristående annuitetslån utan säkerhet vilket löper med rörlig ränta. Kredittagaren betalar kreditbeloppet jämte ränta i lika annuiteter på angivna förfallodagar månadsvis under kreditens löptid till dess krediten blivit fullt återbetald. Kreditgivaren har rätt att säga upp din kredit till betalning om du sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordran, eller som överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller fler poster som förfallit vid olika tidpunkter, eller om du på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalningen, eller om det står klart att du genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar dig att betala din skuld. Avtalsvillkoren är på svenska och ska tolkas enligt svensk rätt och all kommunikation från kreditgivaren sker på svenska. Marknadsföringen av krediten följer svensk lagstiftning. Med kreditavtalet kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken påförs av eller betalas genom kreditgivaren. På kreditavtalet tillämpas svensk lagstiftning och tvister skall regleras i svenskt forum.

Låneskydd

Nordax Låneskydd är en frivillig försäkring som kan betala månadskostnaden för ditt lån hos Nordax om blir sjukskriven eller drabbas av ofrivillig arbetslöshet. Vid dödsfall kan skulden lösas med upp till 600 000 kr. Begränsningar och undantag till försäkringsskyddet framgår av försäkringsvillkoren. Försäkringspremien beräknas som en fast procentsats på 9,5 % av den totala månadskostnaden för lånet och betalas månadsvis tillsammans med den ordinarie månadsaviseringen för ditt lån hos Nordax. Försäkringen träder ikraft när vi har godkänt din ansökan.

Nordax är anknuten försäkringsförmedlare till försäkringsgivarna BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB. Finansinspektionen i Sverige har tillsyn över försäkringsgivarna i  Sverige. Försäkringsbolagen är registrerade i Sverige med adress Mölndalsvägen 91, 400 22 Göteborg. Vid en skadeanmälan kontaktar du försäkringsgivaren på 020- 52 52 56 eller via deras digitala skadeportal https://bnpparibascardif.se/kunder/anmal-skada eller https://www.nordax.se/redan-kund/cardif-laneskydd  

Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringen trettio dagar efter att du har erhållit skriftligt meddelande från Nordax om att Nordax har sagt upp ditt kreditavtal. Försäkringsgivaren har vidare rätt att säga upp avtalet om du dessförinnan har meddelats att du är i dröjsmål med betalningen eller har lämnat oriktiga uppgifter med stöd av försäkringsavtalslagen. Uppsägningen av försäkringen får verkan trettio dagar efter det att försäkringsgivaren eller Nordax skickat sådant meddelande såvida inte premien betalas inom denna tid. Du har rätt att säga upp försäkringen när som helst. Vill du säga upp ditt Låneskydd kontaktar du oss på telefon eller skriver till oss. Du har även rätt att ångra försäkringen inom 30 dagar från att försäkringen tecknades, meddela oss i så fall muntligt eller skriftligt.

Erbjudandet att ingå försäkringsavtal gäller tills vidare, dock inte om ditt lån är äldre än 30 dagar. Avtalsvillkoren finns tillgängliga på svenska och kommunikation under avtalstiden sker på svenska. Marknadsföringen av låneskyddet sker enligt svensk lagstiftning. Med avtalet kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken betalas eller påförs av Nordax eller BNP Paribas Cardif. På försäkringsavtalet tillämpas svensk lagstiftning och tvister skall regleras i svenskt forum.

Enligt lag har du ångerrätt. Ångerrätten är 30 dagar och löper från den dag då du har mottagit villkor och försäkringsbevis. Ångrar du ditt köp hör du av dig till Nordax på telefon eller skriftligen genom att skicka meddelande om utnyttjande av ångerrätten. Vid utnyttjande av ångerrätten behöver du inte betala någon premie och har premien debiterats, skall denna återbetalas till dig efter utnyttjad ångerrätt. Inga extra avgifter för utnyttjande av ångerrätt eller uppsägning utgår.