Behandling av dina personuppgifter

Att skydda våra kunders integritet är av högsta vikt för oss på Nordax. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftlagstiftning. Här beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar kunders personuppgifter.

 • Varför och på vilket sätt använder vi de personuppgifter om kunder som samlas in?

  Vi behöver behandla personuppgifter för att kunna ingå avtal med våra kunder, och för att därefter administrera avtalen. Dessutom behandlar vi uppgifterna för att uppfylla de krav som ställs på oss som bank, samt för att vidareutveckla vår verksamhet.

  Personuppgifterna behandlas för

  • förberedelse och administration av den berörda tjänsten (t.ex. vid kreditupplysning eller i övrig kreditbedömning);
  • fullgörelse av ingångna avtal (t.ex. fakturering, kreditregister och panthantering);
  • att förebygga och motverka penningtvätt och bedrägerier; samt
  • att uppfylla andra sådana skyldigheter som följer av lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter.

  Personuppgifterna behandlas även med stöd av våra berättigade affärsintressen som underlag för

  • marknads- och kundanalyser;
  • affärsuppföljning;
  • finansieringsprocesser;
  • affärs- och metodutveckling (t.ex. för att förfina och vidareutveckla våra scoringmodeller och för att utveckla vår hemsida);
  • riskhantering (t.ex. för att löpande följa upp kreditförluster och utveckla våra kreditbedömningsprocesser); samt
  • koncernens marknadsföringsändamål (om kunden inte begärt direktreklamspärr hos oss).

  Vid ansökan om privatlån omfattar vår personuppgiftsbehandling viss typ av automatiserat beslutsfattande som baseras på de ekonomiska uppgifter kunden lämnar, samt uppgifter som vi inhämtar från UC AB Sverige. Ett sådant automatiserat beslut kan t.ex. innebära att ansökan om lån nekas, exempelvis om kundens inkomster understiger våra minimikrav.

  Vilka personuppgifter behandlas?

  I samband med alla våra tjänster samlar vi in och behandlar personuppgifter om kundens namn, personnummer samt kön och ålder, adress, e‑postadress, telefonnummer, ID-kopia, interna och externa kontouppgifter.

  När vi ger privatlån behandlas även uppgifter om antalet barn under 18 år i hushållet, boendekostnad, lånenummer, civilstånd, inkomstuppgifter, uppgifter om andra skulder, arbetsgivare, medsökanden och syftet med lån. Vid bolån behandlas också uppgifter om fastighet alternativt uppgifter om bostadsrättsförening samt värdering av erlagd säkerhet.

  Vid kontakter med vår kundtjänst behandlas röstinspelningar (vid telefonsamtal) och IP-adresser (vid användning av hemsidan). Vid inloggningar på vår hemsida behandlas information om BankID eller annat elektroniskt ID.

  Personuppgifterna samlas in antingen direkt från kunden, eller från externa register, t.ex. Upplysningscentralen (UC AB Sverige), Lantmäteriet och Infotorg (Bisnode Sverige AB).

  Hur länge sparas personuppgifterna?

  För insättningstjänster kommer personuppgifterna som samlas att sparas så länge kunden har ett konto hos oss eller så länge som det krävs enligt lag. I samband med lån kommer personuppgifterna sparas så länge lånet administreras (dvs. normalt så länge vi har ett anspråk på återbetalning) eller så länge som det krävs enligt lag. För det fall en ansökan om lån blir avbruten eller avslagen sparas personuppgifterna i tre månader.

  Vem har tillgång till personuppgifterna?

  Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Endast de personer hos oss som behöver behandla personuppgifter i enlighet med ändamålen ovan har tillgång till uppgifterna.

  Vi kan komma att dela personuppgifterna med bolag inom Nordax-koncernen samt till leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning (såsom Bankgirocentralen, banker, kreditmarknadsbolag, kreditförmedlare, inkassobolag, säkerhetsvärderingsföretag, tryckerier och försäkringsinstitut).

  Dina rättigheter

  Nordax Bank AB (publ) är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker för insättningstjänster. För den behandling som sker i samband med lån är Nordax Bank AB (publ) personuppgiftsansvarig så länge Nordax är långivare. Dataskyddsombudet för Nordax Bank AB (publ) kontaktas på dpo@nordax.se.

  Kunden har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om denne och kan begära en kopia av dessa samt få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade. I vissa fall har kunden rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen eller begära att vi raderar eller begränsar denna. Notera att en begränsning eller radering av personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden enligt ingångna avtal.

  Kunden har under vissa förutsättningar även rätt att få ut sina personuppgifter i ett maskinläsbart format samt rätt att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Avseende det automatiserade beslutsfattande som beskrivits ovan har kunden också rätt till personlig kontakt med oss för att kunna uttrycka sin åsikt och bestrida beslut som gått kunden emot.

  Vid missnöje över hur vi behandlar personuppgifter kan sådant missnöje anmälas till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

 • Till sidans topp