Kundkännedomsfrågor

Innan vi kan utbetala lånet behöver vi säkerställa att pengarna inte kommer användas i olagligt syfte. Besvara enkelt frågorna nedan och klicka på SÄND.  

Vad är en PEP?

En person i politiskt utsatt ställning (PEP) innebär att man:

  • Har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat
  • Har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation (exempelvis FN, NATO, WTO)

Med en viktig offentlig funktion i en stat avses stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar, parlamentsledamöter, domare i antingen högsta domstolen eller i konstitutionella domstolar, eller andra liknande rättsliga organ på hög nivå. Det avser även högre tjänstemän inom revisionsmyndigheter och styrelseledamöter i centralbanker, ambassadörer, beskickningschefer och höga officerare i försvarsmakten samt personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan.

Vad är en familjemedlem till en PEP?
Med familjemedlem avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

Vad är en känd medarbetare till en PEP?
Med känd medarbetare avses en person som gemensamt med en PEP äger eller utövar bestämmande inflytande över ett företag, eller en person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en PEP (det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse); eller en person som ensam äger eller utövar bestämmande inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP.